• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • روسای ادارات   آقای ابراهیم کسنویه

   آقای اصغرامیرشکری
   رئیس اداره پشتیبانی

   رئیس اداره آموزش


   آقای علیرضا میرزایی

   آقای محمدعلی کیانی
   رئیس اداره حفاظت و انتظامات

   رئیس اداره خزانه داری


   آقای محمود طیبان

   آقای محمد حسین مس فروش
   رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات

   رئیس اداره نظارت بر اعتبارات


   آقای احمد ایرجی زاده

   آقای مجید بیات
   رئیس اداره بانکداری مجازی

   رئیس اداره توسعه نرم افزار

   آقای شهرام سامت

   آقای حمیدرضا ابوالفتحی
   رئیس اداره امنیت اطلاعات

   رئیس اداره اعتبارات و اطلاعات اعتباری


   آقای علی گلشنیان

   آقای علیرضا غیاثی
   سرپرست اداره سرمایه انسانی

   رئیس اداره حسابداری مدیریت، مدیریت بودجه و گزارشها


   آقای محسن آشفته پور

   آقای محمود ساوسی
   رئیس اداره حسابداری مالی

   رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت


   آقای حسین ضیاپوریان

   آقای مجید امیدی نژاد
   سرپرست اداره کنترل و نظارت سیستمی

   رئیس اداره بازرسی اجرائی و عملیاتی


   خانم کیمیا روحانی

   آقای مسعود غیاثی فرامرز
   رئیس اداره فرآیندها و بهبود روش ها

   رئیس اداره پیگیری و دعاوی


   آقای نادر زمانی

   خانم عطیه کیان راد
   سرپرست اداره شبکه و سخت افزار

   رئیس اداره پایگاه داده ها


   آقای سید مهدی دبیری

   آقای حبیب شریفی نویسی
   رئیس اداره تطبیق با قوانین و مقررات

   سرپرست اداره اموال تملیکی