•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     فلسفه فعاليت بانك

      

      «بانك ايران زمين»، پديده اي از كارآفريني در بخش هاي مختلف اقتصادي خواهد بود. اين بانك در پي آن است تا با ارائه خدمات با كيفيت و تأكيد بر مشتري مداري، بانكي پيشرو در اقتصاد آينده ايران باشد.
     اين بانك بر آن است كه با رعايت كامل قوانين و مقررات پولي و مالي كشور، تجربيات برتر بين المللي را به كار بندد و خدمات خود را در بالاترين استانداردهاي كيفي ارائه نمايد و با استفاده از نوآوري ها و فن آوري هاي روز دنيا به لحاظ عمليات و كارآيي، پيشرو بانكهاي خصوصي كشور باشد و راهكارهاي بانكي و مالي كامل را به همه مشتريان ارزشمند «ايران زمين» ارائه كند.
     ويژگي متمايز «بانك ايران زمين» رويكرد دانش محوري خواهد بود كه فراتر از قلمرو سنتي بانكداري است و كمك ميكند تا بانك ،ضمن حفظ حقوق صاحبان سهام و سپرده گذاران، نسبت به تحولات محيطي، به بهترين نحو و هوشمندانه عمل كند و بهترين ساختاربندي را درباره محصولات و خدمات خود ارائه دهد.
     ما در« بانك ايران زمين» متعهديم كه به رشد پايدار اقتصاد ايران حساس باشيم و از بانكداري مسئولانه در ايران پشتيباني كنيم.
     ما  متعهديم تا ادب، تواضع، فروتني و نوآوري را سرلوحه فعاليت خود قرار دهيم و سرمايه بان امين مردم ايران زمين باشيم.