• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • منشور اخلاقی بانک ایران زمین

   اخلاق اداری نزد امام علی (ع) از چنان جایگاهی برخوردار بود که آن حضرت در نخستین خطبه حکومتی خود، آن را اساس امور، معرفی نمود. آن حضرت همچنین، صداقت و صراحت درکار را از جمله مهمترین مسائل اخلاقی در چنین عرصه ای مطرح کرده است .چنانچه حضرتش فرموده است :
   ((مردم ، به خدا سوگند، شما را به هیچ طاعتی وادار نمی کنم مگر اینکه پیش از شما خودم به آن عمل کنم و شما ،را از معصیتی نهی نمی کنم مگر اینکه پیش از شما ،خود از آن کناره گیری نمایم )).
   در راستای تحقق عدالت اقتصادی ، اجتماعی و رعایت اخلاق حرفه ای بانکداری در محیط کار که مقدمه آن، پایبندی به ارزش های اخلاقی و اسلامی است ،کارکنان بانک ایران زمین به منظور ارج نهادن به مشتریان و حفظ کرامت و ارزش های والای انسانی ، خود را مقید به رعایت اصول زیر می دانند .
   • ما بر این اعتقادیم که دنیا محضر خدا است پس در پیشگاه خداوند، مراقب جزئی ترین رفتار خود هستیم .
   • ما بر این اعتقادیم که نظم، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمات، از اصول مسلم و قطعی برای موفقیت بانک می باشد.
   • ما بر این اعتقادیم که در گردش کار بانک، مشتری "اصل " است و از همین رو ،انجام خواسته های به حق و جلب رضایت او را بر خود فرض می دانیم .
   • ما بر این اعتقادیم که شفافیت، شرط لازم جهت ایجاد اعتماد و حفظ وفاداری مشتریان است و در این بانک ،به این مهم به عنوان یک ارزش نگریسته  و به آن عمل می شود.
   • ما بر این اعتقادیم که سود اقتصادی، تنها در سایه تولید ارزش افزوده به دست می آید و به همان میزان نیز قابل توجیه است وما هرگز آن را تنها یا مهمترین انگیزه خویش قرار نمی دهیم.
   • ما بر این اعتقادیم که باید دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی، به روز نگه داریم و مطلوب ترین خدمات را به مشتریان ارائه دهیم .