• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • اعضای هیات مدیره

   آقای مجید شایسته آقای عبدالمجید پورسعید

   رئیس هیات مدیره

   مدیرعامل و عضو هیات مدیره
   آقای علی آعبدالله آقای هادی قدیمی
   عضو هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره

   آقای مجتبی شیروانی هرندی آقای دکترسعید قربانی
   عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل

   عضو هیات مدیره

   آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی
   عضو هیات مدیره