•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     آرم بانك ايران زمين
      
      اين آرم، در برگيرنده هلال "الله" از آرم جمهوري اسلامي است كه كلمه مبارك "الله" نام ايران زمين را نشان مي دهد و با دو رنگ بنفش و ارغواني آراسته گرديده است.
      
       رنگ بنفش
     اين رنگ ،هيجان قرمز و آرامش آبي را با هم دارد. بنفش نمادي از عرفان و حالات معنوي است و به طور،كلي طيف هايي از اين رنگ، اثري آرام كننده به روح و روان دارد .
      
      
      
       رنگ ارغواني
     ارغواني،حد واسط بين آبي و قرمز است و به واقع، به علت قدرت بيشتر نور قرمز در تحريك سلول هاي بينايي نسبت به آبي، اين نور بيشتر به قرمز شباهت دارد.
     ارغواني: رنگ صداقت، معنويت و بزرگ منشي است.