• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  •  
   مدیران ارشد

   آقای داود فصیحی آقای عباس اصلانی فر
   مدیریت حوزه مدیرعامل و دبیرخانه مدیریت بازرسی
   تلفن: 26401534 تلفن: 42752200
   دورنگار: 26401578 دورنگار: 42752220
   آقای سید محمدحسین استاد
   مدیریت روابط عمومی مدیریت حقوقی
   تلفن : 26401556 تلفن : 22913930
   دورنگار: 26401556 دورنگار: 22913930
   مدیریت ریسک و تطبیق مدیریت مبارزه با پولشویی
   تلفن : 22913888 تلفن : 22913888
   دورنگار : 22913888 دورنگار : 22913888
   آقای رحیم مهبود آقای مهدی عباس نیا
   مدیریت حسابرسی داخلی مدیریت شبکه و امنیت سیستم و سخت افزار
   تلفن: 42752000 داخلی 454 تلفن : 25932133
   دورنگار: 45752000 داخلی 449 دورنگار : 22913893
   آقای سیدمهدی دبیری
   مدیریت بانکداری مدرن مدیریت تولید و پشتیبانی نرم افزار
   تلفن: 22913868 تلفن: 26401533
   دورنگار: 26401569 دورنگار: 26401553
   آقای علیرضا میرزایی
   مدیریت برنامه ریزی و سازمان مدیریت حراست و انتظامات
   تلفن: 26401582 تلفن: 22913864
   دورنگار: 22913866 دورنگار: 22913895
   آقای اصغر امیرشکری
   مدیریت سرمایه انسانی مدیریت آموزش
   تلفن: 42752000 داخلی 341 تلفن: 24752000داخلی330
   دورنگار: 4275200 داخلی 348 دورنگار: 42752000 داخلی 333

   مدیریت اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مدیریت بین الملل
   تلفن: تلفن :
   دورنگار: دورنگار : 26401549
   آقای یحیی حسینی فر
   مدیریت اعتبارات و نظارت مدیریت پیگیری و وصول مطالبات
   تلفن : 26401538 تلفن : 26401535
   دورنگار : 26401544 دورنگار: 22913865
   آقای مصطفی یزدانجو
   مدیریت شعب استانها مدیریت بازاریابی
   تلفن:42752000 داخلی 447 تلفن: 42752000 داخلی 443
   دورنگار: 42752000 داخلی 443 دورنگار: 42752000 داخلی 400
   آقای ابراهیم کسنویه آقای حسین قادر نظری
   مدیریت پشتیبانی مدیریت مهندسی و املاک
   تلفن: 24750 داخلی 794 تلفن: 42752420
   دورنگار: 26401529 دورنگار: 42752425
   آقای حمید رضا اسدی خمامی
   مدیریت خزانه داری مدیریت حسابداری،تحلیل آمار و اطلاعات
   تلفن: 22913874 تلفن: 24750 داخلی 685
   دورنگار: 22913890 دورنگار: 22913879
   مدیریت سرمایه گذاری، سهام و امور مجامع
   تلفن:
   دورنگار: