• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • مدیران امور و روسای ادارات مستقل
   آقای علی فتاحی
   آقای عباس اصلانی فر
   مدیریت امور سرمایه انسانی و آموزش
   مدیریت اموربازرسی


   آقای محمد حسینی کناروئی
   آقای حسین درویشها
   مدیریت امورشعب استان ها
   مدیریت امور اعتبارات

   آقای اصغر باباپور
   آقای حسن صیحانی پرشکوه
   مدیریت امور بانکداری مدرن
   مدیریت امور مهندسی نرم افزار
   آقای علیرضا لشگری پور
   آقای مهران باوند سوادکوهی
   مدیریت امور سازمان و توسعه سیستم ها
   مدیریت امور برنامه ریزی


   آقای سید فرید جهان بخش مشهدی

   آقای عباس عبدلیان
   مدیریت امور تحقیق و توسعه بازار
   مدیریت امور پشتیبانی و مهندسی

   آقای اویس رحیمی
   آقای مسلم خاکبیز
   مدیریت امور حقوقی
   مدیریت امور مهندسی زیرساخت


   آقای نادر حسن پور

   آقای سید محمدحسین استاد
   مدیر امور بین الملل

   رئیس اداره روابط عمومی


   آقای مهدی بصیر

   آقای داوود فصیحی
   رئیس اداره دبیرخانه هیات مدیره

   رئیس اداره حوزه مدیرعامل


   آقای محمد مهدی آزادی


   رئیس اداره مبارزه با پولشویی، ریسک و تطبیق