• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • مدیران ارشد
   آقای علی فتاحی
   آقای عباس اصلانی فر
   مدیریت امور سرمایه انسانی و آموزش
   مدیریت اموربازرسی

   آقای محمد حسینی کناروئی
   آقای یحیی حسینی فر
   مدیریت امورشعب استان ها
   مدیریت امور اعتبارات
   آقای مهدی عباس نیا
   آقای حسن صیحانی پرشکوه
   مدیریت امور بانکداری مدرن
   مدیریت امور نرم افزار
   آقای علیرضا لشگری پور
   آقای مهران باوند سوادکوهی
   مدیریت امور سازمان و توسعه سیستم
   مدیریت امور برنامه ریزی   آقای عباس عبدلیان
   مدیریت امور بین الملل
   مدیریت امور پشتیبانی و مهندسی

   آقای اویس رحیمی

   سرپرست مدیریت امور حقوقی
   مدیریت امور سرمایه گذاری و شرکت ها
   آقای اصغر باباپور

   آقای مسلم خاکبیز
   مدیریت امور تحقیق و توسعه
   سرپرست مدیریت امور مهندسی زیرساخت


   آقای داوود فصیحی
   مدیریت امور مالی
   رئیس اداره حوزه مدیرعامل
   آقای سید محمدحسین استاد
   آقای محمد مهدی آزادی
   رئیس اداره روابط عمومی
   رئیس اداره مبارزه با پولشویی، ریسک و تطبیق

   آقای رحیم مهبود
   آقای علیرضا میرزایی
   رئیس اداره حسابرسی داخلی
   رئیس اداره حفاظت و انتظامات
   آقای مهدی بصیر
   آقای حمید رضا اسدی خمامی
   رئیس اداره دبیرخانه هیات مدیره
   رئیس اداره حسابداری مالی   آقای محمدعلی کیانی
   رئیس اداره حسابداری مدیریت، بودجه و گزارش ها
   رئیس اداره خزانه داری

   آقای محمود طیبان

   آقای محمد حسین مس فروش
   رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات
   رئیس اداره اطلاعات اعتباری
   آقای حمیدرضا ابوالفتحی
   رئیس اداره نظارت بر اعتبارات رئیس اداره سهام و مجامع


   آقای شهرام سامت

   رئیس اداره امنیت اطلاعات رئیس اداره توسعه بازار