• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • مدیران امور و روسای ادارات مستقل
   آقای علی فتاحی
   آقای عباس اصلانی فر
   مدیریت امور سرمایه انسانی و آموزش
   مدیریت اموربازرسی

   آقای محمد حسینی کناروئی
   آقای یحیی حسینی فر
   مدیریت امورشعب استان ها
   مدیریت امور اعتبارات
   آقای مهدی عباس نیا
   آقای حسن صیحانی پرشکوه
   مدیریت امور بانکداری مدرن
   مدیریت امور مهندسی نرم افزار
   آقای علیرضا لشگری پور
   آقای مهران باوند سوادکوهی
   مدیریت امور سازمان و توسعه سیستم ها
   مدیریت امور برنامه ریزی

   آقای اصغر باباپور

   آقای عباس عبدلیان
   مدیریت امور تحقیق و توسعه بازار
   مدیریت امور پشتیبانی و مهندسی

   آقای اویس رحیمی
   آقای مسلم خاکبیز
   مدیریت امور حقوقی
   مدیریت امور مهندسی زیرساخت


   آقای سید محمدحسین استاد

   آقای داوود فصیحی
   رئیس اداره روابط عمومی

   رئیس اداره حوزه مدیرعامل


   آقای محمد مهدی آزادی

   آقای مهدی بصیر
   رئیس اداره مبارزه با پولشویی، ریسک و تطبیق

   رئیس اداره دبیرخانه هیات مدیره