• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  •  
   معاونت ها

   آقای هادی قدیمی آقای محمدرضا ادبی
   معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی معاونت اعتبارات و بین الملل
   تلفن : 2475000 داخلی 411 تلفن : 22912086
   دورنگار: 22912085 دورنگار: 26401544
   آقای فرهاد اینالوئی آقای علیرضا پویان شاد
   معاونت فن آوری اطلاعات معاونت عملیات بانکی
   تلفن: 22913868 تلفن : 24750000داخلی 391
   دورنگار: 24750000 داخلی 394 دورنگار : 22913892
   آقای مجید رضی زاده
   معاونت مالی و پشتیبانی
   تلفن: 26401584
   دورنگار: 26401547