• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • معاونت ها


   آقای فرهاد اینالوئی آقای محمدرضا ادبی
   معاونت فن آوری اطلاعات معاونت عملیات بانکی
   آقای مجید رضی زاده
   معاونت مالی معاونت اعتبارات
   معاونت طرح و برنامه