• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  •  
   معاونت ها

   آقای هادی قدیمی آقای محمدرضا ادبی
   معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی معاونت اعتبارات و بین الملل
   تلفن : 24750 داخلی 411 تلفن : 22912086
   دورنگار: 22912085 دورنگار: 26401544
   آقای فرهاد اینالوئی آقای مجید رضی زاده
   معاونت فن آوری اطلاعات معاونت مالی و پشتیبانی
   تلفن: 22913868
   تلفن: 26401584
   دورنگار: 24750 داخلی 394 دورنگار: 26401547