• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  •  
   معاونت ها


    
    
   آقای هادی قدیمی
     آقای محمدرضا ادبی
   معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی
     معاونت اعتبارات و بین الملل
   تلفن : 2475000 داخلی 411   تلفن : 22912086
   دورنگار: 22912085   دورنگار: 26401544
        

    
      
   آقای  فرهاد اینالوئی   آقای علیرضا پویان شاد
   معاونت فن آوری اطلاعات   معاونت عملیات بانکی
      تلفن:  22913868   تلفن : 24750000داخلی 391
   دورنگار: 24750000 داخلی 394 دورنگار : 22913892
    
    آقای مجید رضی زاده    
   معاونت مالی و پشتیبانی  
      تلفن:  26401584    
   دورنگار:  26401547