•    
    •  
     سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
      سپرده سرمايه گذاري مدت دار يكساله :
     •  حداكثر                      15%
      مفقودي،سرقت و يا معدوم شدن برگ سپرده سرمايه گذاري:
     در صورت مفقودي يا سرقت برگ سپرده سرمايه گذاري بلند مدت صاحب حساب ميتواند به شعبه بانك مراجعه و نسبت به تنظيم اقرارنامه اقدام و شعبه نيز يك برگ سپرده را با همان شماره حساب و با مشخصات قبلي صادر و پس از مهر المثني به صاحب حساب تحويل مي نمايد.