•  
   سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
   در حال حاضر سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک به شرح ذیل می باشد :
   سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار عادی :
                                       حداکثر  %10