•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     آقاي حجت اله قاسمي صيقل سرايي
     • آقاي حجت اله قاسمي صيقل سرايي
     نام و نام خانوادگي : جناب آقاي حجت الله قاسمي صيقل سرايي
     سمت : عضو هيات مديره