• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • جناب آقای عبدالمجید پورسعید
   • جناب آقای عبدالمجید پورسعید

   نام و نام خانوادگی : جناب آقای عبدالمجید پورسعید

   سمت : مدیرعامل و عضو هیات مدیره