• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  •  
   جناب آقای هادی قدیمی
   • جناب آقای هادی قدیمی

   نام و نام خانوادگی : جناب آقای هادی قدیمی

   سمت : نایب رئیس هیات مدیره