•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     جناب آقاي هادي قديمي
     • جناب آقاي هادي قديمي

     نام و نام خانوادگي : جناب آقاي هادي قديمي

      سمت : عضو  هيات مديره