•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     جناب آقاي مجيد شايسته
     • جناب آقاي مجيد شايسته

      نام و نام خانوادگي :  جناب آقاي مجيد شايسته

       سمت :نايب رئيس هيات مديره