•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     جناب آقاي علي آعبدالله
     • جناب آقاي علي آعبدالله

     نام و نام خانوادگي : جناب آقاي علي آعبدالله

       سمت :  رئيس هيات مديره