• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • جناب آقای مجید شایسته
   • جناب آقای مجید شایسته

   نام و نام خانوادگی : جناب آقای مجید شایسته

   سمت : رئیس هیات مدیره