• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • جناب آقای دکتر سعید قربانی
   • جناب آقای دکتر سعید قربانی

    

   نام و نام خانوادگی :   جناب آقای دکتر سعید قربانی

    سمت : عضو  هیات مدیره