•    
    •  
     سپرده هاي ارزي

     در آينده نزديك بانك ايران زمين انواع سپرده هاي ارزي را ارائه خواهد داد .
     انواع سپرده هاي ارزي :
     1- سپرده قرض‌الحسنه جاري ارزي
     2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزي
     3- سپرده سپرده مدت‌دار ارزي


     شرايط عمومي افتتاح سپرده

     شرايط عمومي افتتاح هريك از سپرده‌هاي فوق مشابه شرايط افتتاح سپرده‌هاي ريالي در بانك مي‌باشد. همچنين به مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري ارزي و پس‌انداز ارزي سود تعلق نمي‌گيرد. سود سپرده‌هاي مدت‌دار ارزي به صورت ارزي و به ميزان توافق شده در روز دريافت سپرده خواهد بود كه در سررسيد سپرده به صورت روزشمار و برمبناي نرخ روز افتتاح سپرده محاسبه و قابل پرداخت و يا اضافه شدن به اصل سپرده خواهد بود. به سپرده‌هاي ارزي در صورت ابطال سپرده قبل از سررسيد، سودي تعلق نمي‌گيرد.
     الف - اشخاص حقيقي - تكميل كارت نمونه امضا در شعبه - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
     ب - اشخاص حقوقي - تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه - اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه - اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور - اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي امضاداران مجاز - ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذيربط