•  
      نتیجه قرعه کشی برنامه تلویزیونی بشارت ایران زمین