•    
    • كارت هاي بانك ايران زمين
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     كارت نقدي
     دارنده اين كارت مي تواند از كليه عمليات بانكي در سيستم هاي ساير بانكها استفاده نمايد.

     كارت نقدي