•    
    • كارت هاي بانك ايران زمين
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     كارت نقدي
     دارنده اين كارت مي تواند از كليه عمليات بانكي در سيستم هاي ساير بانكها استفاده نمايد.
     قابل استفاده به عنوان كيف پول الكترونيكي در كليه دستگاه هاي خود پرداز (ATM)   ،  پايانه هاي فروش (POS) و وب سايتهاي كليه شركتهاي متصل به شبكه شتاب و .... مي باشد.

      

     كارت نقدي