• کارت های بانک ایران زمین
  • سامانه های بانکداری مدرن
  •  
   کارت نقدی
   دارنده این کارت می تواند از کلیه عملیات بانکی در سیستم های سایر بانکها استفاده نماید.

   کارت نقدی