•    
    • كارت هاي بانك ايران زمين
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     كارت هديه
     دارنده اين كارت مي تواند از كليه عمليات بانكي اعم از خريد ، برداشت وجه و ... استفاده نمايد شما مي توانيد با چاپ متن دلخواه اين كارت را به دوستان و آشنايان خود به مناسبت هاي مختلف هديه دهيد.