•    
    • كارت هاي بانك ايران زمين
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     كارت خريد

     دارنده اين كارت مي تواند از كليه دستگاه هاي پايانه اي فروش در سراسر ايران نسبت به خريد كالا و كليه خدمات موجود استفاده كند اين كارت مي تواند قابل استفاده براي كليه پرسنل ادارات و شركتها قرار گيرد.

     كارت خريد