•    
    •  
     فروش اقساطي
     فروش اقساطي

     عقدي است كه به موجب آن بنا به درخواست متقاضي ، بانك اموالي را به بهاي معين به وي واگذار مي نمايد به ترتيبي كه متقاضي بهاي كالا بعلاوه سود متعارف بانك را طي اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي مشخص پرداخت نمايد.

      

     مدارك لازم براي پرونده معاملات فروش اقساطي:
      در صورتيكه متقاضي داراي «پرونده عمومي» نزد شعبه باشد:
     • برگ درخواست استفاده از تسهيلات فروش اقساطي حسب مورد براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در آن نوع كار، مشخصات كامل اموال موضوع فروش اقساطي،بهاء خريد نقدي و شرايط آن، نام و نشاني كامل فروشنده اموال، مورد مصرف اموال مورد درخواست، نحوه و مدت باز پرداخت،وثايق و تضمينات قيد شده باشد.
     • پيش فاكتور مربوط كه مستقيماً بنام متقاضي يا بانك صادر شده باشد.
     • مدارك و مجوز هاي لازم در موارديكه فروش اقساطي براي اجراي طرحهاي صنعتي، توليدي و خدماتي صورت پذيرد.
     • اطلاعات مربوط به قيمت و فروشنده اموال مورد معامله.
     • فتوكپي (تطبيق شده با اصل)  سند مالكيت وثايق و تضمينات متقاضي.
     • آخرين صورت مجلس ارزيابي وثايق و تضمينات متقاضي.
     • قرار داد منعقده معامله فروش اقساطي.
     • يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قرار داد تا مرحله واريز و تصفيه آن.
     • ساير مدارك و مجوز هائي كه بنظر مرجع تصويب كننده تسهيلات اعطائي و يا اداره امور شعب و شعبه اخذ و نگهداري آنها ضروري باشد.
      در صورتيكه متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد ((پرونده عمومي)) نزد شعبه باشد علاوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در پرونده معاملاتي وي ضروري است:
     • فتوكپي پروانه كسب معتبر متقاضي (تطبيق شده با اصل توسط شعبه) در امور توليدي و خدماتي .
     • فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سر قفلي يا اجاره نامه معتبر محل كار متقاضي در امور توليدي و خدماتي.
     • فتوكپي كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي متقاضي و در مورد شخص حقوقي، فتوكپي شناسنامه و كارت ملي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت.
     • درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معاملاتي آنها نگهداري شود:
     • فتوكپي اساسنامه شركت ممهور به مهر اداره ثبت شركتها.
     • فتو كپي شركت نامه (در خصوص شركت غير سهامي).
     • روزنامه رسمي حاوي ثبت شركت در اداره ثبت شركتها.
     • روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات در اركان شركت.
     • روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات و انتخاب هيئت مديره و مدير عامل و صاحبان امضاء مجاز شركت.
     • ليست سهامداران عمده شركت و تعداد و مبلغ سهام متعلق به آنها.
     • صورتهاي مالي حسابرسي شده به انضمام گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت مربوط به سه دوره مالي گذاشته( در خصوص شركتهاي وابسته و تحت پوشش مؤسسات دولتي و شركتهاي پذيرفته شده در بورس سهام و اوراق بها دار ) و براي درخواستهاي با مبالغ بيش از ده ميليارد ريال.