•    
    •  
     مشاركت مدني
     مشاركت مدني

     عبارت است از در آميختن سرمايه نقدي بانك و سرمايه نقدي و يا غير نقدي متقاضي با سهم مشخص و مشاع در يك فعاليت اقتصادي معين در زمينه هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به مدت معين و با قصد انتفاع طرفين.

      
     شرايط اعطاي تسهيلات مشاركت مدني:
     شرايط متقاضي:
     افراد حقيقي و حقوقي كه با توجه به نوع فعاليت و معامله مورد نظر مي­توانند براي اجراي پروژه يا معامله­اي خاص با بانك مشاركت نمايند، در صورت ارائه مدارك مورد نيازو فراهم بودن شرايط اعطاي تسهيلات مي توانند طرف معامله مشاركت مدني بانك قرار گيرد.
      
     شرايط تسهيلات مشاركت مدني:
     • دوره مشاركت مدني ۱ سال ميباشد و در مواردي تا ۳ سال قابل تمديد مي‌باشد.
     • حداكثر مشاركت بانك در هر شركت مدني 80% كل سرمايه هر شركت مدني تعيين مي شود.

      

      مدارك مورد نياز:
     •  برگ درخواست تسهيلات مشاركت مدني ( با توجه به موضوع مشاركت ) كه در آن مشخصات، نوع كار، ميزان سرمايه لازم براي مشاركت، سهم سرمايه متقاضي و بانك و در صورتيكه سهم سرمايه شريك غيرنقدي باشد مشخصات و ارزش فعلي و ثبتي آن اموال، مدت مشاركت، نحوه تصفيه مشاركت، وثائق و تضمينات قيد شده باشد.
     • مدارك و مجوزهاي لازم در موارديكه مشاركت مدني براي اجراي طرحها و يا امور توليدي و خدماتي و ساختماني باشد.
     • مجوزهاي لازم در صورتيكه موضوع مشاركت مربوط به صادرات يا واردات كالا باشد.
     • صورت برآورد هزينه هاي قابل قبول در مشاركت( شامل قيمت تهيه و خريد اموال و ساير هزينه هاي قابل قبول طبق دستورالعمل اجرايي) در صورت لزوم مستند به پيش فاكتور هاي ذيربط و يا نظر كارشناس يا ارزياب مورد قبول بانك.
     • پيش فاكتور مربوط به خريد كالا در صورتي كه مشاركت در امور بازرگاني و يا واردات باشد.
     • فتوكپي پروانه كسب معتبر متقاضي (تطبيق شده با اصل توسط شعبه) در امور بازرگاني و توليدي و خدماتي.
     •  فتوكپي اسناد مربوط به مالكيت ملك يا سرقفلي يا اجاره نامه معتبر محل كار متقاضي در امور بازرگاني و توليدي و خدماتي.
     • فتوكپي كارت بازرگاني معتبر (براي تجار و اشخاصي كه در رابطه با شغل خود به امور تجارت خارجي مي پردازند).
     • فتوكپي كليه صفحات شناسنامه متقاضي و در خصوص شخص حقوقي، فتوكپي شناسنامه اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت.
     •  فتوكپي اساسنامه شركت ممهور به مهر اداره ثبت شركت ها.
     • فتوكپي شركت نامه (در خصوص شركت غير سهامي عام).
     • روزنامه رسمي حاوي ثبت شركت در اداره ثبت شركت ها.
     • روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات در اركان شركت.
     • روزنامه رسمي حاوي ثبت آخرين تغييرات و انتخاب هيئت مديره و مدير عامل و صاحبان امضاء مجاز شركت .
     •  ليست سهامداران عمده شركت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
     • گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت مربوط به سه دوره مالي گذشته براي درخواستهاي بيش از ده ميليارد ريال.