•    
    •  
     جعاله
     جعاله

     عقدي است كه به موجب آن ، بانك در مقام عامل (پيمانكار) و يا جاعل (كارفرما) عهده دار انجام امور اجرايي طرح ها يا فعاليت هاي اقتصادي متقاضيان اعتبار به منظور تامين مالي آنان مي گردد.

     مشتري اجرت انجام كار را به صورت يكجا يا به اقساط ، به بانك پرداخت مي نمايد.

      

     شرايط اعطاي تسهيلات جعاله تعميرمسكن:
      شرايط متقاضي:
     • متقاضي بايد مالك ملكي كه قرار است تعمير شود باشد .
     • چنانچه مالك صغير يا غير رشيد باشد، ولي يا قيم قانوني از طرف وي در خواست استفاده از تسهيلات بانك را بنمايد و اسناد مربوط را امضاء و وجوه مربوط به تسهيلات اعطائي را دريافت دارد .
     • مالك بايد ضمن ارائه تقاضاي كتبي در خصوص جعاله تعمير ملك، هزينه هاي لازم جهت تعميرات ضروري را نيز تعيين نمايد.
      شرايط اعطاي تسهيلات:
     • حداكثر ميزان تسهيلات قابل پرداخت، مدت قرار داد براي دوران ساخت و باز پرداخت و نرخ سود مورد انتظار در هر مقطع زماني توسط اداره مركزي تعيين و ابلاغ مي شود .
     • مدت قرار داد براي دوره تعمير حد اكثر شش ماه و براي باز پرداخت حداكثر سه ساله به اقساط مساوي ماهانه تعيين مي گردد.
     • در صورتي كه تعميرات اساسي بوده و نياز به ارائه مجوز هاي لازم از طرف شهرداري محل باشد، مجوز مذكور بايستي اخذ و در پرونده معاملاتي متقاضي نگهداري شود .
     • ملك مورد نظر بايستي شهري و در محدوده فعاليت شعبه پرداخت كننده تسهيلات باشد.
     • متقاضي از بابت تسهيلات تعمير مسكن (اعم از قرض الحسنه و يا تسهيلات موضوع اين دستورالعمل) هيچگونه بدهي به بانكها نداشته باشد .

      

     مدارك مورد نياز و هزينه ها:
     • برگ در خواست تسهيلات ( با توجه به موضوع معامله براي احداث يا تعمير مسكن) كه در آن مشخصات، نوع كار، ميزان سرمايه لازم براي انجام كار، ميزان تسهيلات مورد تقاضا، ارزش فعلي و يا ثبتي املاك موضوع معامله، مدت انجام معامله، نحوه تصفيه و واريز تسهيلات در خواستي و وثايق و تضامين قيد شده باشد .
     • فتوكپي اسناد يا مدارك مالكيت متقاضي (تطبيق شده با اصل توسط شعبه)
     • فتوكپي شناسنامه متقاضي .
     • ساير مدارك و مجوز هائي كه به اقتضاء نوع معامله بنظر مراجع تصويب كننده و پرداخت كننده تسهيلات اخذ و نگهداري آنها ضروري باشد.