•    
    •  
     مضاربه
     مضاربه

     عقدي است كه به موجب آن بانك (مالك ) عهده دار پرداخت سرمايه نقدي مشخص به متقاضي (عامل) مي گردد با اين شرط كه عامل با سرمايه در اختيار به فعاليت هاي تجاري پرداخته و سود حاصله طبق شرايط مندرج در قرارداد به صورت مشخص بين طرفين تقسيم گردد.

     نكته قابل ذكر اين كه قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگاني داخلي و خارجي است. با اين وصف، بانك ها در مورد واردات، مجاز به انعقاد قراردادمضاربه با بخش خصوصي نيستند. مدت قرارداد حداكثر يك سال از زمان انعقاد تا تسويهكامل موضوع قرارداد است.
      
     شرايط اعطاي تسهيلات مضاربه:
     هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در بخش بازرگاني و خدمات فعاليت نمايد و شرايط اعطاي تسهيلات را فراهم نموده و مدارك مورد نياز را ارائه نمايد و نزد بانك داراي سابقه حساب بوده و براي بانك شناخته شده باشد مي تواند از تسهيلات مضاربه استفاده نمايد.
      
     الف- مدارك مورد نياز اشخاص حقيقي:
     • درخواست متقاضي
     • پروانه كسب و مجوزهاي صنفي معتبر
     • اصل و تصوير شناسنامه
     • كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل كسب
     • مجوزهاي لازم در موارديكه موضوع مضاربه، صادرات كالا باشد
     • پيش فاكتور مربوط به خريد كالاي مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگاني داخلي ، صادرات)

      

     ب- مدارك مورد نياز اشخاص حقوقي:
     • درخواست متقاضي
     • تصوير شناسنامه مديران شركت
     • مجوزهاي صنفي معتبر
     • مجوزهاي لازم در موارديكه موضوع مضاربه، صادرات كالا باشد
     • پيش فاكتور مربوط به خريد كالاي مضاربه (اعم از مضاربه در امور بازرگاني داخلي ، صادرات)
     • اساسنامه
     • اظهار نامه مالياتي
     • اظهارنامه ثبت شركت
     • آگهي تاسيس
     • ليست سهامداران عمده شركت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر يك
     • آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي
     • صورت هاي مالي حسابرسي شدهسه دوره آخر

         

     ج- و ساير مدارك و مستندات و مجوزهايي كه براساس مرجع تصويبكننده اعتبار ضروري باشد.
     مراحل انجام كار:
     • دريافت درخواست متقاضي و مدارك مربوطه
     • بررسي درخواست متقاضي و تصويب اعتبارحسب اختيارات تفويضي از طرف مراجع ذي صلاح بانك
     • انعقاد قرارداد مضاربه
     • اعطاي تسهيلات