•    
    •  
     تسهيلات وِيژه - طرح سلامت
     تسهيلات وِيژه - طرح سلامت

     با عنايت به لزوم ايجاد و استمرار روابط در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تخصيص تسهيلات به مراكز درماني، بهداشتي و پزشكي بخش خصوصي، در قالب طرح «سلامت»، با هدف جذب و تمركز گردش مالي به ويژه منابع ارزان قيمت گروه هدف و همچنين ارائه خدمات مالي آنان به مراكز مذكور بدون لحاظ شرط ميانگين حساب و پس از ملحوظ نظر قرار دادن ساير ضوابط و مقررات جاري، جزء اولويت هاي بانك ابران زمين مي باشد. اين تسهيلات در قالب عقد مشاركت مدني، در قبال ضمانت دو نفر پزشك معتبر و يا وثيقه ملكي مسكوني و حداكثر به مدت 36 ماه به گروههاي هدف پرداخت مي گردد.

     گروههاي هدف عبارتند از:
     كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با فعاليتهاي درماني، بهداشتي و پزشكي اعم از درمانگاهها، كلينيك ها، پارا كلينيك ها ( شامل مراكز تصويربرداري، آزمايشگاهها، فيزيوتراپي، راديولوژي، پاتوبيولوژي ) مراكز ليزر درماني، اورژانس، توانبخشي، بازتواني، ترك اعتياد، مشاوره روانشناسي و روانپزشكي، شنوايي سنجي، اپتومتري، گفتاردرماني، ساخت پروتز، دامپزشكي، شركتهاي وارد كننده تجهيزات پزشكي و شركتهاي سازنده و صادر كننده انواع پروتز و تجهيزات پزشكي.
     تبصره : افراد ذيل واجد شرايط استفاده از تسهيلات پزشكان نمي باشند:
     الف- پزشكان فاقد مجوز مطب
     ب- پرستاران و ساير كارشناسان وابسته به رشته پزشكي
      
     مدارك مورد نياز:
     • درخواست متقاضي
     • مدارك شناسايي متقاضي
     • مدارك تحصيلي و مجوز مطب متقاضي
     • ارائه پيش فاكتور معتبر بابت تهيه لوازم و تجهيزات پزشكي مورد نياز مرتبط با فعاليت متقاضي
     • در صورت داشتن ضامن:
     • مدارك شناسايي، تحصيلي و مجوز مطب ضامنين