•    
    •  
     اعتبارات اسنادي داخلي
     اعتبارات اسنادي داخلي
     تعريف اعتبارات اسنادي داخلي - ريالي:
     اعتبارات اسنادي داخلي كه به ريال ايران گشايش مي گردد و مقصد كالا و يا خدمت، اقامتگاه بانكهاي مرتبط، متقاضي و ذينفع آن، در داخل مرزهاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران واقع است.
     • نكته مهم و قابل توجه اعتبار اسنادي داخلي اين است كه غير قابل برگشت بوده و هرگونه تغيير در شرايط اعتبار و يا ابطال آن با موافقت و رضايت فروشنده (ذينفع) مقدور مي باشد.
     • ازمهم ترين فاكتور هاي اعتباراسنادي داخلي آن است كه خريدار كالا، فروشنده، كارفرما و پيمانكار و بانكهاي گشايش كننده و پرداخت كننده در داخل مرزهاي جغرافيايي كشور بوده و تابع قوانين و مقررات داخلي كشور مي باشند.
     • يكي ديگر از مشخصات مهم اين نوع اعتبار، ريالي بودن آن است كه باعث مي گردد مشتريان از گشايش اين نوع اعتبار استقبال نمايند.
     • از نكات مهم ميتوان به انگيزه خريدار و فروشنده اشاره نمود كه در آن خريدار مي تواند كالا يا خدمات مورد نياز خود را مطابق با شرايط مورد نظركه در اعتبار تعيين مي نمايد با اطمينان خريداري كرده و فروشنده نيز از دريافت وجه اعتباركه در تعهد بانك است مطمئن باشد، بنابراين اعتبار اسنادي داخلي ريسك معامله را براي خريدار و فروشنده كاهش داده چون معامله بواسطه و بامحوريت بانك صورت ميگيرد و شرايط مورد نظر طرفين توسط اشخاص ثالث ديگري مانند بانك، شركت بازرسي كننده، حمل و نقل كننده، بيمه، و ... تأييد و تضمين ميگردد.

      

      انواع اعتبار اسنادي داخلي- ريالي:
      اعتبار اسنادي داخلي ديداري:
     در اين نوع اعتبار بانك كارگزار موظف است وجه تضمين شده اعتبار را به محض ارائه اسناد تعيين شده توسط فروشنده، بعد از بررسي و در صورت انطباق با شرايط اعتبار اسنادي داخلي در وجه فروشنده پرداخت نمايد.
     چنانچه خريدار/ كارفرما هنگام تسليم تقاضاي گشايش اعتبار درخواست استفاده از تسهيلات جهت تأمين وجه اعتبار اسنادي را داشته باشد بانك ميتواند طبق ضوابط و مقررات و در صورت واجد شرايط بودن متقاضي از طريق پرداخت تسهيلات نسبت به پرداخت وجه اعتبار اسنادي طبق ضوابط و مقررات مربوطه به فروشنده اقدام نمايد.
     اعتبار اسنادي داخلي مدت دار:
     در اين نوع اعتبار بر اساس قرارداد اوليه يا طبق پيش فاكتور بهاي كالا يا خدمات موضوع اعتبار اسنادي داخلي با توافق طرفين در سررسيد معين بعد از انجام تعهد فروشنده از طرف بانك كارگزار به فروشنده پرداخت خواهد شد. ضمناً خريدار ملزم به تأمين وجه اعتبار حداكثر تا سررسيد تعيين شده در اعتبار خواهد بود.
      
     شرايط و مشخصات قرارداد اوليه يا پيش فاكتور:
     قرارداد اوليه يا پيش فاكتور صادره توسط فروشنده بايد كامل و جامع بوده و تعهدات طرفين قرارداد، مانند اندازه ها، وزن واحد، وزن كل، نوع مواد، آلياژ، رنگ، مارك، مشخصه هاي تجاري، مشخصات فني، مبدأ، مقصد و غيره دقيقاً مشخص شده باشد. همچنين اسناد و مداركي كه قرار است شرط پرداخت مبلغ اعتبار باشد حائز اهميت مي باشد، ضمناً بايد نحوه حمل كالا ( توسط خريدار يا فروشنده) تعيين شده باشد، محل تحويل كالا يا ارائه خدمت، مهلت تحويل كالا يا انجام تعهد توسط فروشنده يا سازنده تعيين و مشخص گشته، هيچگونه ابهامي در مفاد قرارداد اوليه يا پيش فاكتور صادره وجود نداشته باشد.
      
      
      مدارك مورد نياز جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي - ريالي:
     • درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي–ريالي.
     • تكميل و امضاء شرايط عمومي گشايش اعتبار اسنادي داخلي–ريالي توسط متقاضي.
     • ارائه پيش فاكتور يا قرارداد تنظيمي بين خريدار و فروشنده كه در آن نام بانك، شماره حساب فروشنده درج شده باشد، ضمناً فروشنده بايد مطابقت قيمت كالاي مندرج در پيش فاكتور يا قرارداد را با قيمت روز بازار تأييد نمايد و نام توليد كننده صراحتاً در آن درج شده باشد.
     • امضاء تعهد نامه مبني بر واقعي بودن معامله بين خريدار و فروشنده..
     • تصوير شناسنامه وكارت ملي متقاضي.
     • كليه مدارك قانوني و صورت هاي مالي حسابرسي شده براي اشخاص حقوقي كه متقاضي گشايش اعتبار اسنادي داخلي–ريالي ميباشند.