•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     ساتنا
     ساتنا
     ساتنا چيست؟

     ساتنا (سامانه تـسويه نـاخالص آني) سيستمي است كه به مشتريانِ يك بانك امكان مي دهد با مراجعه به شعب بانك خود، هر حواله اي را به هر حسابي در هر بانكي به صورت «همانروز» انجام دهند. ساتنا جايگزين مناسبي براي چكهاي رمزدار بين بانكي است كه به جاي ابزارهاي سنتي كاغذي از ارتباطات الكترونيك بين بانكي استفاده مي كند. بر اين اساس از طريق سامانه ساتنا، مشتريان بانك ايران زمين ميتوانند با مراجعه به هريك از شعب اين بانك، از حساب متمركز خود نزد بانك ايران زمين به هر حسابي نزد ساير بانكها بصورت الكترونيكي انتقال وجه انجام دهند. 
      

     شرايط استفاده از سامانه «ساتنا» در بانك ايران زمين:
     • مراجعه مشتري به يكي از شعب بانك ايران زمين و دريافت فرم دستور پرداخت حواله ساتنا
     • تكميل مندرجات فرم دستور پرداخت در 2 نسخه (بانك ومشتري) و ارا ئه آن به همراه مدارك احراز هويت و ساير مدارك به متصدي شعبه (پذيرش صدور حواله از طريق ساتنا صرفاً از طريق دستور پرداخت وامضاء فرم آن توسط مشتري امكان پذيرمي باشد)
     • صادر كننده دستور پرداخت (حواله دهنده از طريق ساتنا) مي بايست نزد بانك ايران زمين داراي حساب متمركز باشد و با مراجعه به هريك از شعب بانك مي تواند به حساب ساير بانكها انتقال وجه نمايد.
     • دستور پرداخت صادرشده پس از پذيرش آن توسط بانك قطعي و غيرقابل برگشت بوده و بانك متعهد است در تاريخ درخواست شده توسط مشتري وجه را به بانك ذينفع (مقصد) ارسال نمايد.
     • مسئوليت واريز وجه انتقال داده شده، به حساب ذينفع در تاريخ دستورپرداخت برعهده بانك ذينفع (مقصد) است و در اين خصوص مسئوليتي متوجه بانك پذيرنده دستور پرداخت نمي با شد.
     • حواله هاي «ساتنا» حداكثر تا پايان روز كاري كه مشتري درخواست داده است به حساب مقصد واريز مي شود.
     • مسئوليت عواقب ناشي از هرگونه خطا يا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت برعهده صادر كننده (مشتري) آن است.
     • درصورتيكه به هر دليل (مسدودي حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظاير آن) امكان واريز وجه به حساب ذينفع ذكر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد بانك مقصد وجه مورد انتقال را حداكثر تا پايان روزكاري بعد به بانك مبداء عودت خواهد داد.