•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     پرداخت قبوض
     پرداخت قبوض

      براي پرداخت قبوض شركتهاي خدماتي مي توان از خدمات بانكداري مدرن بانك ايران زمين استفاده نمود: