•    
    •  
     آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه شركت بانك ايران زمين (سهامي عام) ثبت شده به شماره 399279
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
     تعداد بازديد: ۶۲۱۰
     آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه شركت بانك ايران زمين (سهامي عام) ثبت شده به شماره 399279
     به اطلاع مي رساند با استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده شركت بانك ايران زمين (سهامي عام) مورخ 1390/04/29 و پيرو اخذ موافقت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گرديد سرمايه شركت از طرق صدور سهام جديد از مبلغ 2000 ميليارد ريال به مبلغ 4000 ميليارد ريال، افزايش يابد.

     به اطلاع مي رساند با استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده شركت بانك ايران زمين (سهامي عام) مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ و پيرو اخذ موافقت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت شماره ۲۳۴۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ و مجوز شماره ۱۲۱/۴۰۲۰۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گرديد سرمايه شركت از طرق صدور سهام جديد از مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۴۰۰۰ ميليارد ريال، منقسم به ۴۰۰۰ ميليون سهم ۱۰۰۰ ريالي به شرح زير افزايش يابد:

     ۱- سرمايه فعلي شركت: دو هزار ميليارد ريال

     ۲- مبلغ افزايش سرمايه: دو هزار ميليارد ريال

     ۳- مبلغ سرمايه پس از افزايش: چهار هزار ميليارد ريال

     ۴- ارزش اسمي هر سهم ۱۰۰۰ ريال

     ۵- تعداد سهام عرضه شده: دو هزار ميليون سهم

     ۶- نوع سهم: عادي

     ۷- محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايه شركت از محل آورده نقدي سهامداران به مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد ريال انجام خواهد شد.

     ۸- موضوع افزايش سرمايه: رعايت الزامات قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حداقل سرمايه تعيين شده، افزايش توانائي ها و ظرفيت بانك براي جذب منابع و افزايش سهم بانك ايران زمين از كل بازار، افزايش توانائي و ظرفيت بانك در اعطاي تسهيلات و همچنين سهم بانك از كل اقتصاد كشور، و گسترش شبكه شعب و ايجاد شعب جديد، افزايش سودآوري و بازده بانك از طريق افزايش سهم بانك در ارائه خدمات بانكي، افزايش توانائي و ظرفيت بانك، ارائه خدمات و فعاليت هاي ارزي بانك، كاهش ريسك بانك با توجه به افزايش سرمايه و نسبت كفايت سرمايه و همچنين ارائه خدمات نوين بانكي.

     ۹- به هر صاحب سهم، در ازاي هر سهم متعلقه در تاريخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹، تعداد يك حق تقدم خريد سهم جديد تعلق مي گيرد.

     ۱۰- سهامداراني كه ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به علت تغيير آدرس و يا به هر دليل، گواهينامه حق تقدم خود را دريافت ننمايند، مي توانند جهت دريافت گواهينامه مربوطه به آدرس مندرج در بند ۱۲ اين آگهي مراجعه نمايند.

     ۱۱- مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد، ۶۰ روز از تاريخ انتشار اين آگهي مي باشد.

     ۱۲- سهامداران محترمي كه تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، بر اساس مورد زير اقدام نمايند:

     سهامداران مي بايست مبلغ تعيين شده در گواهي حق تقدم خريد سهام جديد بابت بهاي سهام را ظرف مهلت مقرر به حساب جاري شماره ۵۱۰۰ نزد بانك ايران زمين شعبه سيدجمال الدين اسدآبادي (كد ۱۰۲) يا از طريق كليه شعب بانك ملت در سراسر كشور به حساب مذكور واريز و رسيد بانكي مربوطه به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد را ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشي به نشاني: تهران، خيابان سعدي جنوبي، پايين تر از چهارراه استقلال (مخبرالدوله) جنب بانك ملي سعدي، ساختمان تقي نيا، طبقه همكف، تالار خدمات امور سهامداري شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)، كدپستي ۱۱۴۴۷۱۵۸۱۶ ارسال نموده و يا مدارك را مستقيماً به نشاني مذكور تحويل و رسيد دريافت نمايند.

     ۱۳- در صورت عدم تمايل به مشاركت در افزايش سرمايه، سهامداران مي توانند در مهلت تعيين شده براي پذيره نويسي نسبت به واگذاري حق تقدم خود از طريق بازار فرابورس ايران اقدام نمايند. با توجه به قابليت معامله مكرر حق تقدم خريد سهام شركت، خريداران نهائي مي بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسي نسبت به واريز بهاي سهام جديد به حساب جاري شماره ۵۱۰۰ نزد بانك ايران زمين شعبه سيدجمال الدين اسدآبادي (كد ۱۰۲) يا از طريق كليه شعب بانك ملت در سراسر كشور به حساب فوق واريز كرده و رسيد بانكي مربوطه، به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشي به نشاني: تهران، خيابان سعدي جنوبي، پايين تر از چهارراه استقلال (مخبرالدوله)، جنب بانك ملي سعدي، ساختمان تقي نيا، طبقه همكف، تالار خدمات امور سهامداري شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)، كدپستي ۱۱۴۴۷۱۵۸۱۶ ارسال نموده و يا مدارك را مستقيماً به نشاني فوق الذكر تحويل و رسيد دريافت نمايند. بديهي است در صورت عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهاي اسمي، سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.

     ۱۴- حق تقدم سهامداراني كه در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين پاره سهم هاي ايجاد شده، توسط شركت از طريق بازار فرابورس ايران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از كسر هزينه ها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاري سهامداران منظور خواهد شد.

      

     نكات مهم:

     - مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطلاعات اعلاميه پذيره نويسي بر عهده ناشر است.

     ناشر شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزشيابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد، متضرر گرديده اند.

     - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تأئيد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت ها يا طرح هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد.

     - با توجه به زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت خواهد رسيد.

     - ساير افرادي كه تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در بازار فرابورس ايران را دارند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص فعاليت شركت، مي توانند به سايت اينترنتي شركت به آدرس www.izbank.ir مراجعه و يا با شماره تلفن ۸۸۶۰۸۴۸۳-۰۲۱ امور سهام تماس حاصل نمايند.

     - گزارش توجيهي هيأت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانوني در اين خصوص و همچنين بيانيه ثبت سهام جديد در سايت اينترنتي شركت به آدرس www.izbank.ir و يا سايت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir بخش بازار اوليه در دسترس مي باشد.

     - پذيره نويسان مي توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد ياد شده در اين اعلاميه مراتب را كتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زير ارسال نمايند.

     تهران، ابتداي خيابان ملاصدرا، شماره ۱۳، سازمان بورس و اوراق بهادار، مديريت نظارت بر بازار اوليه

      

     هيأت مديره بانك ايران زمين

      

     منتشر شده در:

     روزنامه اطلاعات - دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ - شماره ۲۵۰۹۸

     روزنامه دنياي اقتصاد- دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ - سال نهم - شماره ۲۴۲۷