•    
    
    • درباره بانک
    • مدیران / مدیریت شعب استانها
    • اعضای هیات مدیره
     مرجع ارائه دهنده: جناب آقای مجتبی شیروانی هرندی
     مرجع ارائه دهنده: جناب آقای هادی قدیمی
     مرجع ارائه دهنده: جناب آقای علی آعبدالله
     مرجع ارائه دهنده: جناب آقای مجید شایسته
     مرجع ارائه دهنده: جناب آقای عبدالمجید پورسعید
     مرجع ارائه دهنده: آقای حجت اله قاسمی صیقل سرایی
     مرجع ارائه دهنده: جناب آقای مجید شایسته
     مرجع ارائه دهنده: جناب آقای دکتر سعید قربانی
پورتال سامان
کلیه حقوق متعلق به بانک ایران زمین می باشد.
مجری: پورتال سامان