• خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
   نام فایل نوع فایل حجم فایل(بایت) تاریخ ساخت دانلود
   مانده ذخایر تسهیلات
   PDF 55216 ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
   خالص تسهیلات به تفکیک وثایق
   PDF 60285 ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
   تسهیلات به تفکیک دولتی-غیر دولتی
   PDF 54800 ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
   تسهیلات اعطایی به تفکیک طبقات
   PDF 58797 ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
   تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
   PDF 60628 ۱۳۹۶/۰۲/۱۲