• میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی
      دسته جاری فاقد فایل می باشد.