• خالص تسهیلات به تفکیک جاری ، ..
      دسته جاری فاقد فایل می باشد.