• خالص تسهیلات و تعهدات و..
      دسته جاری فاقد فایل می باشد.