• صورتهای مالی مقاطع مختلف و سایر اطلاعات
      دسته جاری فاقد فایل می باشد.