•    
    • سيستم مبدل ارز
     جهت تبدیل ارز در تاریخ مشخص مبلغ مورد نظر خود را وارد نموده ، سپس ارز مبدا و مقصد را انتخاب و بر روی دکمه "محاسبه" کلیک نمایید.
     مقدار

     > ارز مبدا (نرخ خرید)

     > ارز مقصد(نرخ فروش )

     در تاريخ