•    
        • سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت مشترك