•    
    •  
    • اخبار و اطلاعيه
     بدليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 95/04/31، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) براي سال مالي منتهي به 94/12/29، رأس ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1395 در محل هتل بزرگ ...
     مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 94/12/29 شركت بانك ايران زمين (سهامي عام) در تاريخ 95/04/31 باتوجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران حاضر، رسميت نيافت و تشكيل آن به نوبت دوم موكول گرديد.
     مجمع عمومي عادي سالانه بانك ايران زمين (شركت سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394، رأس ساعت 15:00 روز پنجشنبه مورخ 31 تير ماه 1395 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگي-ورزشي وزارت تعاون، كار ...
     جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانك ايران زمين براي سال مالي منتهي به 1393/12/29 در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1394/11/28 تشكيل شد.
     بدليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 94/04/31، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) براي سال مالي منتهي به 93/12/29، رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1394 در محل هتل ...
     به اطلاع مي رساند مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانك ايران زمين براي سال مالي منتهي به 1393/12/29، در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ تشكيل نمي شود.
     بدليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 94/04/31، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) براي سال مالي منتهي به 93/12/29، رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 30 دي ماه 1394 در محل هتل بزرگ ...
     جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بانك ايران زمين (شركت سهامي عام) با دستور جلسه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره در ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1394/09/25 تشكيل شد.
     مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بانك ايران زمين براي انتخاب اعضاي هيئت مديره، رأس ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 25 آذرماه 1394 در محل هتل بزرگ تهران به آدرس تهران، خيابان وليعصر، نبش خيابان شهيد مطهري ...
     مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 93/12/29 شركت بانك ايران زمين (سهامي عام) در تاريخ 94/04/31 باتوجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران حاضر، رسميت نيافت و تشكيل آن به نوبت دوم موكول گرديد.