• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • روسای ادارات   آقای ابراهیم کسنویه

   آقای اصغرامیرشکری
   رئیس اداره پشتیبانی

   رئیس اداره آموزش


   آقای علیرضا میرزایی

   آقای محمدعلی کیانی
   رئیس اداره حفاظت و انتظامات

   رئیس اداره خزانه داری


   آقای محمود طیبان

   آقای محمد حسین مس فروش
   رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات

   رئیس اداره نظارت بر اعتبارات


   آقای احمد ایرجی زاده

   آقای مجید بیات
   رئیس اداره بانکداری مجازی

   رئیس اداره توسعه نرم افزار

   آقای رضا عابدینی

   آقای حمیدرضا ابوالفتحی
   سرپرست اداره مهندسی و املاک

   رئیس اداره اعتبارات و اطلاعات اعتباری


   آقای علی گلشنیان

   آقای علیرضا غیاثی
   سرپرست اداره سرمایه انسانی

   رئیس اداره حسابداری مدیریت، مدیریت بودجه و گزارشها


   آقای محسن آشفته پور

   آقای محمود ساوسی
   رئیس اداره حسابداری مالی

   رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت


   آقای شهرام سامت

   آقای مجید امیدی نژاد
   رئیس اداره امنیت اطلاعات

   رئیس اداره بازرسی اجرائی و عملیاتی


   آقای سید مهدی دبیری

   آقای مسعود غیاثی فرامرز
   رئیس اداره تطبیق با قوانین و مقررات

   رئیس اداره پیگیری و دعاوی


   خانم کیمیا روحانی

   خانم عطیه کیان راد
   رئیس اداره فرآیندها و بهبود روش ها

   رئیس اداره پایگاه داده ها


   آقای نادر زمانی

   خانم مهستی نعیمی
   رئیس اداره شبکه و سخت افزار

   رئیس اداره خدمات حقوقی، قراردادها و استعلامات


   آقای حسین ضیاپوریان

   آقای رضا فیروزی
   رئیس اداره کنترل و نظارت سیستمی

   رئیس اداره پشتیبانی نرم افزار


   آقای شاهین میرزائی

   آقای مجتبی مظلوم
   رئیس اداره طراحی خدمات / محصول

   رئیس اداره اموال تملیکی