• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • روسای ادارات   آقای ابراهیم کسنویه

   آقای اصغرامیرشکری
   رئیس اداره تدارکات

   رئیس اداره آموزش


   آقای محمدرضا رفیعی

   آقای حسن خدادادزاده
   رئیس اداره حفاظت و انتظامات

   رئیس اداره خزانه داری


   آقای محمود طیبان

   آقای محمد حسین حاجی زکی
   رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات

   رئیس اداره نظارت بر اعتبارات


   آقای احمد ایرجی زاده

   آقای مجید بیات
   رئیس اداره بانکداری مجازی

   رئیس اداره توسعه نرم افزار

   آقای رضا عابدینی

   آقای حمیدرضا ابوالفتحی
   رئیس اداره مهندسی و املاک

   رئیس اداره آمار و اطلاعات اعتباری


   آقای علی گلشنیان

   آقای سید یوسف شمسی
   رئیس اداره خدمات

   رئیس اداره حسابداری مدیریت، مدیریت بودجه و گزارش ها


   آقای محسن آشفته پور

   آقای محمود ساوسی
   رئیس اداره حسابداری مالی

   رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت


   آقای شهرام سامت

   آقای مجید امیدی نژاد
   رئیس اداره امنیت اطلاعات

   رئیس اداره بازرسی اجرائی و عملیاتی


   آقای سید مهدی دبیری

   خانم روزیتا مظفری گیلانی
   رئیس اداره تطبیق با قوانین و مقررات

   رئیس اداره پیگیری و دعاوی


   خانم مهستی نعیمی

   خانم عطیه کیان راد
   رئیس اداره خدمات حقوقی، قراردادها و استعلامات

   رئیس اداره پایگاه داده ها


   آقای زمانی کشتلی

   آقای مجید طلایی
   رئیس اداره زیر ساخت

   رئیس اداره توسعه و تحقیق
   خانم فرشته متقی


   رئیس اداره امور کارکنان و و خدمات رفاهی