• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • مدیران امور و روسای ادارات مستقل
   آقای علی فتاحی
   آقای عباس اصلانی فر
   مدیریت امور سرمایه انسانی و آموزش
   مدیریت اموربازرسی


   آقای محمد حسینی کناروئی
   آقای حسین درویش ها
   مدیریت امورشعب استان ها
   مدیریت امور اعتبارات

   آقای اصغر باباپور
   آقای حسن صیحانی پرشکوه
   مدیریت امور بانکداری مدرن
   مدیریت امور مهندسی نرم افزار

   آقای علیرضا لشگری پور
   آقای عباس فارسی
   مدیریت امور سازمان و توسعه سیستم ها
   مدیریت امور سرمایه گذاری ها و شرکت ها


   آقای سید فرید جهان بخش مشهدی


   مدیریت امور تحقیق و توسعه بازار
   مدیریت امور پشتیبانی و مهندسی


   آقای سامان نبوتی

   آقای مسلم خاکبیز
   مدیریت امور برنامه ریزی

   مدیریت امور مهندسی زیرساخت

   آقای اویس رحیمی

   مدیریت امور حقوقی
   مدیر امور بین الملل


   آقای مصطفی یزدانجو

   آقای محمد مهدی آزادی
   مدیر امور شعب استان تهران

   مدیرامور مالی


   آقای سید محمدحسین استاد

   آقای داوود فصیحی
   رئیس اداره روابط عمومی

   رئیس اداره حوزه مدیرعامل


   آقای علیرضا یارقلی

   آقای مهدی بصیر
   مدیرامور حراست و مشاور مدیرعامل

   رئیس اداره دبیرخانه هیات مدیره