• آقای داود فصیحی

   آقای محمد مهدی آزادی
   مدیریت امور توسعه سرمایه انسانی

   مدیریت اموربازرسی


   آقای محمد حسینی کناروئی
   خانم کیمیا روحانی
   مدیریت امورشعب استان ها
   مدیر امورسازمان و توسعه سیستم ها

   آقای اصغر باباپور
   آقای حسن صیحانی پرشکوه
   مدیریت امور بانکداری دیجیتال
   مدیریت امور مهندسی نرم افزار


   آقای علیرضا یارقلی


   مدیرامور حراست و مشاور مدیرعامل

   مدیریت امور سرمایه گذاری ها و شرکت ها


   آقای سید محمدحسین استاد

   خانم سهیلا جدی
   مدیرامور روابط عمومی

   مدیر امور بین الملل


   آقای مسعود غیاثی فرامرز

   آقای فرهاد فرجی
   مدیر امورحقوقی

   مدیریت امور مهندسی زیرساخت


   آقای مصطفی یزدانجو

   آقای محسن آشفته پور
   مدیر اموراعتبارات

   مدیرامور مالی


   آقای داود فصیحی

   آقای هادی یاوری
   مدیرامور پشتیبانی و مهندسی

   رئیس اداره مبارزه با پولشویی


   آقای مهدی بصیر

   آقای احسان امیرزاده
   رئیس اداره دبیرخانه هیات مدیره

   رئیس اداره حوزه مدیریت