• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • مدیران امور و روسای ادارات مستقل
   آقای علی فتاحی
   آقای عباس اصلانی فر
   مدیریت امور توسعه سرمایه انسانی

   مدیریت اموربازرسی


   آقای محمد حسینی کناروئی
   آقای حسین درویش ها
   مدیریت امورشعب استان ها
   مدیریت امور اعتبارات

   آقای اصغر باباپور
   آقای حسن صیحانی پرشکوه
   مدیریت امور بانکداری مدرن
   مدیریت امور مهندسی نرم افزار


   آقای علیرضا یارقلی

   آقای عباس فارسی
   مدیرامور حراست و مشاور مدیرعامل

   مدیریت امور سرمایه گذاری ها و شرکت ها
   خانم سهیلا جدی
   مدیریت امور تحقیق و توسعه بازار
   مدیر امور بین الملل


   آقای اویس رحیمی
   آقای مسلم خاکبیز
   مدیریت امور حقوقی
   مدیریت امور مهندسی زیرساخت


   آقای مصطفی یزدانجو

   آقای محمد مهدی آزادی
   مدیر امور شعب استان تهران

   مدیرامور مالی


   آقای سید محمدحسین استاد

   آقای داوود فصیحی
   مدیرامور روابط عمومی

   مدیرامور پشتیبانی و مهندسی


   خانم کیمیا روحانی

   آقای مهدی بصیر
   مدیر امورسازمان و توسعه سیستم ها

   رئیس اداره دبیرخانه هیات مدیره
   آقای احسان امیرزاده


   رئیس اداره حوزه مدیریت