• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • معاونت ها
   آقای فرهاد اینالوئی
   آقای اویس رحیمی
   معاونت فن آوری اطلاعات
   معاونت حقوقی و وصول و مطالبات

   آقای مجید رضی زاده
   آقای مسعود مهردادفر
   معاونت مالی و پشتیبانی

   معاونت اعتبارات، بانکداری شرکتی و بین الملل
   آقای مهران باوند سوادکوهی


   معاونت طرح و برنامه