• سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
    سپرده سرمایه گذاری مدت دار یکساله :
   •  حداکثر                      15%
    مفقودی،سرقت و یا معدوم شدن برگ سپرده سرمایه گذاری:
   در صورت مفقودی یا سرقت برگ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت صاحب حساب میتواند به شعبه بانک مراجعه و نسبت به تنظیم اقرارنامه اقدام و شعبه نیز یک برگ سپرده را با همان شماره حساب و با مشخصات قبلی صادر و پس از مهر المثنی به صاحب حساب تحویل می نماید.