• سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
   در حال حاضر سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک به شرح ذیل است:

   ردیف نوع سپرده نرخ سود علی الحساب
   1 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی %10
   2 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه
   %12
   3 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه
   %14