• سپرده قرض الحسنه جاری
   سپرده قرض الحسنه جاری یکی از مهمترین ابزارها در مبادلات پولی و بازرگانی میباشد.که بانک بر اساس قرار داد منعقده با متقاضی ، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید. برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک، کارت های الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد.
   بانک ایران زمین با توجه به شرایط افتتاح این حساب برای مشتریان خود نسبت به افتتاح حساب جاری اقدام می نماید و دسته چک به آنها تحویل میدهد.
   صاحبان حساب جاری در بانک ایران زمین میتوانند در شعب بهم متصل در سراسر کشور بوسیله برگ چک ، پرداختهای خود را در وجه خود یا دیگران انجام و یا وجوه خود را به این حساب واریز نمایند.

    

   شرایط افتتاح حساب برای شخص حقیقی:
   بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید:
   • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
   • نداشتن سابقه چک برگشتی.
   • حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک
   • نداشتن بدهی غیر جاری
   • معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص
   • برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه) اقامت دائم و یا اشتغال الزامی است
   شرایط افتتاح حساب برای شخص حقوقی:
   بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی نماید:
   • دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا می باشند، به شرح مندرج در شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی
   • شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تاسیس باشد
   • ارائه مستندات مثبته در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ندارد
   • ارائه تائیدیه از وزارت خارجه برای سفارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای بین المللی
   • نداشتن سابقه چک برگشتی
   • حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک
   • نداشتن بدهی غیر جاری