• شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
    شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عبارتند از:
   • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با مدارک مورد نیاز و با حداقل مبلغ یکصد هزار یال افتتاح می شود.
   • هرشخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد یا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود در بانک، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید.
   • افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغیر خود در صورتی مجاز است که مادر، وصی و یا قیم فرزند صغیر خود باشد.
   • افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط اشخاص (غیراز ولی، وصی و قیم) به نام خودشان و همچنین مادر به نحوی که پدر نتواند از موجود حساب افتتاح شده استفاده نماید، با تنظیم قرارداد وکالت و وصایت در قالب عهد و یا هبه امکان پذیر است.