• شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
    شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت عبارتند از :
   • هرشخص حقیقی (18 سال تمام) یا حقوقی می تواند با ارائه مدارک مورد لزوم و حداقل مبلغ پانصد هزار ریال اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله نماید.
   • چنانچه سپرده گذار قبل از سررسید نسبت به دریافت قسمتی یا تمام سپرده اقدام نماید، مبلغ سود، حسب مدت با کسر نیم درصد نرخ سود سپرده متناظر در تاریخ افتتاح سپرده، پرداخت خواهد شد.
   • سایر شرایط مطابق سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد .